† Beyruz Akay beth Davo †

Beyruz Akay beth Davo

* 1928 – Aynwardo

† 01.07. 2020 – Paris

Schreibe einen Kommentar