You are currently viewing † Muksi Sefer Akay beth Davo †

Nkil mahayani a zabnoye:

† Muksi Sefer Akay beth Davo †

*01.01.1939   Aynwardo
†01.12.2020  Pforzheim

Aloho Mhasela – Risho Basimo li Ikartho

 

Schreibe einen Kommentar